۱۳۸۷/۰۲/۱۲

آسمانی ها، غیر آسمانی ها

آسمانی ها دو دسته اند: یا دنیا را می خواهند و مبارز می شوند، یا نمی خواهند و عارف می مانند.
غیر آسمانی ها دو دسته اند: خوب شان دنیا را برای خود می خواهد، بد شان برای دیگران نمی خواهد.
رازگو بلوچ - اردیبهشت 1387

هیچ نظری موجود نیست:

غروب کاجو (هیت قصرقند)

غروب کاجو (هیت قصرقند)